Barion Pixel Skip to content

1. A jelen Adatkezelési tájékoztató célja

A Smartvision-Optika Kft. mint étrendkiegészítő forgalmazó (a továbbiakban: „Smartvision-Optika Kft.” vagy „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a www.lenscare.hu (a továbbiakban mint: „Honlap”) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet”) rendelkezéseivel összhangban.

Adatkezelő tiszteletben tartja a Honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait; a személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Az Info tv. 20. § (1) bekezdése szerint az érintettel (azaz a Honlap látogatójával, tehát a felhasználóval, az állásra jelentkezővel, stb., a továbbiakban együtt: Felhasználó vagy Érintett) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti tartalmi előíráson alapul és a www.lenscare.hu oldalakra terjed ki.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a Honlapot a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése céljából.

2. A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya

2.1.  Tárgyi hatály: A jelen Adatkezelési tájékoztató tárgyi hatálya a Honlap üzemeltetése, látogatása, szolgáltatásainak igénybevétele során az Adatkezelő tudomására jutott személyesadatra terjed ki.

2.2.  Időbeli hatály: A jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-től hatályos.

3. Az adatkezelő megnevezése


Smartvision-Optika Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely: 5000 Szolnok Tiszavirág utca 2.
Telephely: 5000 Szolnok Kossuth tér 3.
Postacím: 5000 Szolnok Kossuth tér 3.
Cégjegyzékszám: 16-09-019008
Adószám: 27326819-2-16
Telefon: 06-56-342-307
E-mail: danyioptikaszolnok@gmail.com
Honlap: www.lenscare.hu
Képviseli: Danyi Péter
Adatvédelmi felelős: HR ügyintéző

4. Értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozásában (ABC sorrend szerint):

4.1.  Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

4.2.  Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

4.3.  Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4.4.  Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

4.5.  Adatmegjelölés
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

4.6.  Adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

4.7.  Adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.8.  Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4.9.  Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

4.10.  Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

4.11.  Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.12.  Hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.13.  Különleges adat

4.13.1.  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat

4.13.2.  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.14.  Nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.15.  Személyes adat
Az érintett Felhasználóval kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Nem kell tehát az azonosításnak feltétlenül megtörténnie, elegendő, ha a lehetőség adott az azonosításra (“azonosítható”).

4.16.  Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Példa: a profilalkotás és az automatizált adatkezelések elleni tiltakozás.

5. Az adatkezelés jogalapja

adatkezelő jellemzően az alábbi jogalapokra hivatkozással kezel személyes adatot:

5.1.  Az érintett hozzájárulása
Az érintett hozzájárulását Adatkezelő akkor tekinti az adatkezelés elfogadható jogalapjának, ha önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű.
Az érintett a hozzájárulást megadhatja nyilatkozatban (pl. szerződés, nyomtatvány, stb.) vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján (de igazolható módon) jelezheti, hogy beleegyezését adja az adatkezelésbe. Adatkezelő kétség esetén vélelmezi, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.

5.2.  Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (pl. munkaszerződés, termékértékesítési szerződés, stb.), vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. ajánlat adása).

5.3.  Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges oldal: 4/14

5.4.  Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek (pl. személy- és vagyonvédelem, üzleti titok) érvényesítéséhez szükséges.

Ezen jogalapra hivatkozással kezelt személyes adat esetén Adatkezelő az érintetett tájékoztatja a jogalapról, érdekmérlegelési tesztet végez, melyről és az érintetett megillető tiltakozási jogról szintén tájékoztatást ad az érintettnek.

5.5.  Egyéb jogalapok

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

6. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból (pl. munkaerő-kiválasztási eljárásban részvétel, szerződés megkötése és teljesítése, számlázás, panaszok kezelése, stb.), jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha azadatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelőnek – a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek történő eleget tételhez szükséges esetek kivételével – nem áll szándékában 16 éven aluli személyekről személyes adatokat kezelni. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy 16 éven aluli személy törvényes képviselőjétől kapott kifejezett beleegyezés hiányában, 16 éven aluli személy adatai jutottak a birtokába, úgy azokat a legrövidebb határidőn belül törli.

7. Honlap látogatása

7.1.  A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok, amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadók. Adatkezelő tárhely-szolgáltatója:

7.2.  Adatkezelő Honlapján találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek a Felhasználók számára hasznos információkat nyújthatnak, jelen Adatkezelési tájékoztató nem terjed ki ezenoldalakra.

8. Cookie-k (sütik) kezelése

8.1.  A honlap használatának megkönnyítése céljából az Adatkezelő anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngésző-programról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. Az Adatkezelő által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. Az érintettnek lehetősége van a „cookie”-kat törölni a böngészőprogram Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.2.  A LensCare weboldala figyeli, hogy milyen országból nézik az oldalt és az adott nyelvű oldal töltődik be, de személyes adatot nem kezel.

9, 10. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

9.1.  Az adatgyűjtés ténye: A fogyasztó az Adatkezelőnek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Adatkezelővel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Adatkezelő indokolni köteles. (Fgytv. 17/A. § (2), (3), (6) bek.)

10.1.  A kezelt adatok: Az érintett

 • neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közöltszóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

10.2.  Az érintettek: valamennyi panaszt tevő természetes személy

10.3.  Az adatok forrása: maga az érintett, az érintett panasza

10.4.  Az adatkezelés célja: A panasz közlésének, kivizsgálásának és a válasz megadásának, kapcsolattartásnak a lehetővé tétele.

10.6.  Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő panaszkezeléssel összefüggő jogi kötelezettségének teljesítése (Fgytv. 17/A. §)

10.6.  Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Fgytv. 17/A. § (7) bek.)

10.7.  Az adatok megismerésére jogosultak: Adatkezelő panaszkezelési eljárásában résztvevőmunkavállalói. Adatkezelő harmadik fél számára adatokat nem ad át, kivételt képeznek a jogszabályban előírtak, hatóságok által indított eljárások (pl. bírósági eljárás indul, rendőrségi megkeresés stb.).

10.8.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai tekintetében lásd a jelen Adatkezelési tájékoztató 13. pontjában foglaltakat.

10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

10.1.  Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetlegproblémája lenne az Érintettnek, a Honlapon és a jelen Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

10.2.  Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével törli.

10.3.  Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adatfelvételekor ad tájékoztatást.

10.4.  Hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatokkörét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az Adatkezelő gondoskodik:

–  a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, Adatkezelő informatikai rendszere véd többek között a számítógépes vírusok, a spam-ek, veszélyes honlapok és egyéb támadások ellen.

–  a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

–  a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli.

Az Adatkezelő a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat csak azok amunkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatállományok kezelésére, azok biztonságos őrzésére, a hozzáférési jogokra, adatok, dokumentációk felhasználására az Adatkezelő szervezetén belül hatályos szabályzatok, utasítások megfelelően irányadók.

Adatkezelő a technikai, szervezési intézkedések során biztosítja különösen:

 • a személyes adatok kezelésének minimálisra csökkentését, csak a legszükségesebbekre szorítja
 • a személyes adatok kezelését és az adatkezelés időtartamát,
 • a személyes adatok funkcióinak és kezelésének átláthatóságát (pl. adatkezelési nyilvántartás)
 • érintett nyomon követheti személyes adatainak kezelését.

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen.

12. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintetteket az adatkezelést megelőzően tájékoztatja az adatkezelés részleteiről. Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége az érintett külön kérelme nélkül is fennáll. A tájékoztatás megtörténhet azáltal is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Adatkezelő közzéteszi, és erre az érintett figyelmét felhívja.

Az érintett a jelen Tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • mennyi ideig kezeli, illetve
 • történik-e adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybevétele, vagy
 • Adatkezelő kinek biztosít hozzáférést a személyes adathoz,
 • milyen jogok illetik meg,
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, továbbá, hogy
 • személyes adatainak a megadása kötelező-e, illetve
 • a hozzájárulás elmaradásának jogkövetkezményeiről, valamint
 • amennyiben a személyes adatot Adatkezelő nem az érintettől szerezte, meg kell jelölni annak

forrását és hogy az nyilvánosan hozzáférhető-e.

Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben írásban teljesíti.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

12.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha Adatkezelő az adatokat nem az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról. Adatkezelőnél nincs automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotás és harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít adatokat. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő 5 Ft+ÁFA/A4 oldal költséget számít fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri. Adatkezelő az érintett kérelmének legfeljebb a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben írásban tesz eleget. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további60 nappal meghosszabbítható

12.3. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett hozzájárulásán, vagy a szerződés teljesítésének jogcímén alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, melyben Adatkezelő nem akadályozza.

Az érintett kérheti továbbá az Adatkezelőt, hogy a személyes adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható

12.4. Helyesbítéshez való jog
Az érintett a jelen Tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az

Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

Adatkezelő az érintett kérelmének legfeljebb annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül eleget tesz.

Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

12.5. Törléshez való jog

Az érintett – a nem hozzájáruláson alapuló, attól eltérő jogalapon kezelt pl. jogszabályban elrendelt, vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelések kivételével – a Szabályzat 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken írásban kérheti a személyes adatai törlését, illetve elfeledtetését (az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat).

Adatkezelő a kérelmet – amennyiben annak feltételei fennállnak (az arra jogosult terjesztette elő, jogos és az adatkezelésnek nincs olyan jogalapja amely alapján Adatkezelő a törlést megtagadhatja, vagy meg kell tagadnia) – annak kézhezvételétől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről, illetve a törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén e tényről és annak okáról tájékoztatja.

Adatkezelő a törléssel érintett személyes adatokat mindazokkal törölteti, akikhez a személyes adat az Adatkezelőn keresztül jutott.

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményeiről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

12.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett a jelen Tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat –de indokolnia nem kell – személyes adatai kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára, vagy statisztikai célra történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozás jogáról az érintettet előre tájékoztatja. Adatkezelő köteles a tiltakozást a kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül kivizsgálni, döntést hozni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az előre meghatározott célból való adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot esetlegesen korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő jogos érdeke, Adatkezelő bizonyíthatja, hogy az ő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, szabadságaival szemben, illetve, hogy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő felhívja érintettek figyelmét a tiltakozáshoz és törléshez való jog alapvető különbségére: a tiltakozás joga a kezelt személyes adat további, előre meghatározott célból való kezelésének megelőzésére irányul, míg törlés esetén a személyes adat bármely célból való kezelésének lehetősége szűnik meg és az adatokat Adatkezelő a továbbiakban nem is tárolhatja. Egyes esetekben a tiltakozáshoz való jog egyben a törlési kötelezettséget is maga után vonja (pl. közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés).

12.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett a jelen Tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az

Adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatai kezelését, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozással érintett személyes adatokat Adatkezelő csak tárolja, egyéb adatkezelést kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy közérdekéből kezel. Adatkezelő a személyes adatok korlátozásáról mindazokat tájékoztatja, akikkel a korlátozással érintettszemélyes adatokat közölte. Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti, melyről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben írásban teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható

13. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

13.1. Belső út
Az érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének

vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi menedzserhez.14.2. Bírói út

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat és a vonatkozó jogszabályok alapján érvényesítheti jogait.

13.3. Hatósági út
Az érintett továbbá joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.,

telefon: +36 -1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) és kérheti a Hatóság vizsgálatát.

13.4. Kártérítési igény

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

Az érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogérvényesítési lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

14. Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete